ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಲಹೆರಾಯೆ
ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ಸಮಜಾಯೆ
ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋ ಜಾಯೆ.

ಭವ್ಯ ಭಾರತಕೆ ನೇತಾ ಹೋ ಜಾಯೆ
ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಬನ ಬನಜಾಯೆ
ನಾಚೆ ಗಾಯೆ ಖೂಬ ಮಜಾ ಹೋ ಜಾಯೆ.

ಬಚ್ಚೆ ಕಾ ಮನ ಮೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಲಾಗೋ ಪಾಯೆ
ಹರ ಮನ ಮೇ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಆಯೆ
ತರತರಹಕೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹೋ ಪಾಯೆ.

ತಿರಂಗ ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವ ನಮನ ಕರ ಪಾಯೆ
ಸಾರೆ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಬಡಕರ ಜಾಯೆ
ಪ್ಯಾರಿ ದೇಶ ವಾಸಿಯೋ ಕೆ ಮನ ಮೇ ಖುಷಿ ಭರ ಜಾಯೆ.

✍️ರೇಷ್ಮಾ ಕಂದಕೂರ
ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸಿಂಧನೂರ