ಪಂಚಮಿ ಪಂಚ್--1

ಹಲ್ಲುಕಿತ್ತ ಹಾವಿಗೂ
ವಿವಾಹಿತ ಗಂಡಿಗೂ
ವಾಸ್ತವದಿ ಅಂಥಹ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನಿಲ್ಲ…

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ
ಬುಸುಗುಡುವುದು
ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ
ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.!

ಪಂಚಮಿ ಪಂಚ್--2

ಅದೆಂತಹ
ಘಟಸರ್ಪವಾದರೂ
ಪುಂಗಿಯ ನಾದಕೆ
ಹೆಡೆಯಾಡಿಸಲೇಬೇಕು..

ಅದೆಂತಹ
ಗರ್ವಿಷ್ಟನಾದರೂ
ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಕೂಗಿಗೆ
ತಲೆಬಾಗಿಸಲೇಬೇಕು..!

ಪಂಚಮಿ ಪಂಚ್--3

ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಡಿಯುಟ್ಟು
ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಹುತ್ತದ
ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದರೆ
ಆದಿನ ನಾಗಪಂಚಮಿ.!

ಮಡದಿಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಮುದದಿ
ಪತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ
ಆಲ್ಕೋಹಾಲೆರೆದರೆ
ನಿತ್ಯವೂ ರಂಗಪಂಚಮಿ.!

ಪಂಚಮಿ ಪಂಚ್--4

ಈ ಬಾರಿ ಪಂಚಮಿಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾಕ
ಈ ತಂಗೀನ ಕರೆಯಾಕ..?
ಕರೋನ ಪ್ರಭಾವ..??
ಅಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ತಿಗೆಯ
ಕಹೋನಾ ಪ್ರಭಾವ..!

ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಕೂರೋನ
ಸೋಂಕಿನ ಭಯ..?
ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ತಿಗೆಯ
ಕೊಂಕಿನಾ ಭಯ..!!

ಪಂಚಮಿ ಪಂಚ್--5

ನಾಗರಪಂಚಮಿಯೆಂದರೆ
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣವೂ
ಪರಸ್ಪರ ಬುಸುಗುಡುವ
ಮನೆ ನಾಗ-ನಾಗಿಣಿಗಳು
ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ದಿನ
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ
ಹಾಲೆರೆದು ಬರುವ ಹಬ್ಬ.!

✍️ಎ.ಎನ್.ರಮೇಶ್, ಗುಬ್ಬಿ.