(ನಿಷ್ಠ ಬದುಕು-ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ/ಎಂದೂ ಸ್ವಗತವಲ್ಲಾ!)

            ಖಂಡಿತಾ- ಇರೋದ್ಬೇಡ ಬೇರೇವ್ರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ
            ಅದು ನಿಜವೇ- ಯಾಕಿರ್ರ್ಬೇಕು ಬೇರೇವ್ರಂಗೆ
            ಆಯ್ತು ಸರೀಪ್ಪಾ- ಇರಲಿ ಅವ್ರು ಅವರ ಹಾಗೆ
            ದೇವ್ರಾಣೆಗೂ- ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಇದ್ಹಾಂಗೆ.
            ಕೇವ್ಲ ನಂಗಲ್ಲಾ- ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 
            ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆರಳು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ರಂಗೆ
            ಯಾವ-ಹೋಲ್ಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ-ಎರಡಿಗೆ
            ಒಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ  ಇನ್ನೊಂದ್-ಇದ್ದಂಗೆ

ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇರ್ಬೇಕ್ಯಾಕೆ  ಮೇಲ್ಬಿದ್ಹಾಂಗೆ
            ಇಷ್ಟ-ಪಟ್ಟು ಬೀಳೋಕ್ವರ್ಮೇಲ್ ಹುಚ್ಚಾನನ್ಗೆ
            ಅವರ್ಕಂಡ್ರೆ ಇವರ್ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಯಾವ್ಹಗೆ
            ಇವರ್ಕಂಡ್ರೂ ಅವರ್ಕಂಡ್ರೂ ಹಾಗೇ ನಂಗೆ
            ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ-ತಾನೆ ಒಂದ್ಚೂರು ಹಗೆ-ಬೇಗೆ
            ಕೂಡಲೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ್ವೇ-ಬೇಡ್ದ ಬೆಂಕಿ-ಹೊಗೆ
            ಆಗ್ಲೂ ಈಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಬದ್ಕು ಒಂದೇ ಬಗೆ
            ಅಂದು-ಇಂದೂ ಎಂದೆಂದೂ ನಂದು ಒಂದೇ ನಗೆ

            ಹೌದ್ರಣ್ಣಾ ಹೌದು, ನಾನಿರೋದೇ ಹೀಗ್ಹಿಂಗೇ
            ನನ್ಮಟ್ಟಿಗ್ಮಾತ್ರ- ನನ್ಹಾಳತಕ್ಕೆ ಮೇಲಿರೋವ್ನು ಮಡಗ್ದಂಗೆ
            ಬಡವಂಗೆ ಎಲ್ರುಸೇರ್-ಸರ್ಯಾಗಿ ನಾಲಕ್ಕು ಮಡ್ಗಿದ್ಹಾಂಗೆ
            ನಿಂತ್ಕಾಲಲ್ಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಗೆ- ಹೆಂಗೆ
            ನೀವೇ ಹೇಳಿ- ನನ್ಪಾಡಿಗ್ನಾನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದೇನ್ಹಿಂಗೆ
            ಈ ಬಾಳೈತಲ್ಲಾ- ಅದು ಅವ್ರರ್ರು ಕಂಡ್ಕಂಡ್ಹಾಂಗೆ
            ನನ್ಜೀವನ, ಬಾಳು  ನಾ-ಕಂಡ್ಹಾಗೆ- ನಾನಿದ್ಹಾಂಗೆ
            ಅವ್ರವ್ರ ಜೀವ್ನ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ದಾಂಗೆ, ನಂಬಿದ್ಹಾಂಗೆ

            ನೋಡಿ ಸಾರ್, ಒಂದ್ಮಾತು-ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕತೆಗೆ
            ಹೇಳಿ, ಇಡೀ ಜೀವ್ನ ತೊಡಗಿಸ್-ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕ ಹೆಂಗೆ
            ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು-ಇದೂ ಖಚಿ೯ಲ್ದ ಚಚೆ೯ಗೆ
            ಕಾವ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್-ಕೇಳ್ದ ಮಳೆಗಾಲ್ಗಳ ಕಂತ್ಕಂತೆ ವ್ಯಥೆಗಳ್ಗೆ
            ‘ವಿಷ್ಯಾ’-ಧಾರಿತ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೊ ಹಾದರ್ದ-ತರ್ಲೆಗಳ್ಗೆ
            ಅವ್ರು-ಇವ್ರು-ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ತಂತಮ್ಮ ತಕ್ರಾರುಗಳ್ಗೆ
            ಕೊಂಚೇಕೊಂಚ ಎಳ್ಳಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪಿತ-ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಷ್ಠೆಗಳ್ಗೆ
            ಅವ್ರಿವ್ರು ತಗ್ಗಿ-ಬಗ್ಗಿ-ನಡೆದ-ಜೀಹುಜೂರ್ಚೇಷ್ಟೆಗಳ್ಗೆ
            ಆಯ್ತು, ತಕೋಳ್ಳಿ, ಒಂದಿಪ್ಪತ್ಮೂವತ್ಜೋಕುಗಳ್
            ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಾಡ್ದ ಕುಚೋದ್ಯ-ಕುಹಕ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳ್ಗೆ
            ಎಲ್ಲೋ  ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಕೊಟ್ಬೇಜಾ೯ ಪೋಸ್ಗಳ್ಗೆ
            ಅವ್ರಿವ್ರು ಹಿಡ್ಕಂಡಿರೋ ಸೆಲ್ಫಿ-ಗ್ರೂಪ್-ಫೋಟ್ಗೋಳ್ಗೆ
            ಪರಸ್ಪರ ನಂಬ್ಕೋಂಡೇ-ಬಿಟ್ಟ ಕುಡಿ-ಕಣ್ಣೋಟಗಳ್ಗೆ
            ನಿರಂತರತೆಯ ತೃಣ ಒಣ ಮಾತುಗಳು
            ಅಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಎದ್ದೋದ್ಬಿದ್ಹೋದ್ಮಾತಿಗೆ
            ವಿಟ-ವ್ಯಾಮೋಹೀ-ಭಗಿನಿಯರ್ಗೆ ಮಾಡ್ದುಪದೇಶಗಳ್ಗೆ
            ಹೆಣ್ಬಾಕ-ನಿಷ್ಠ-ಕೃತ-ಕನಿಷ್ಠ-ದರಿದ್ರ-ದುರ್ನಡೆ-ಗಳ್ಗೆ
            ಆ ದಿಟ್ಟ-ಹೆಣ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ exemption-ನ್ನುಗಳ್ಗೆ
            debauchery-ಗೆ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಬೇಡ್ದ ಆ-ಪಾಪದ್ಹೆಣ್ಗೆ
            ಅವಳಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಪ hi-tech-hypocritic-ಟ್ರಿಕ್ಕುಗಳ್ಗೆ
            ಸಹಸ್ರನಾಮದೊಡತಿ-‘ಬಳಸ್ಕಂಡ’- ಜಾಣ- ರೀತಿಗಳ್ಗೆ
            ಒಣ-ವೇದಾಂತಿ-ಕೇದಾರನಾಥನ ಕೃತ-ಘ್ನ-ತೆಗಳ್ಗೆ
            ಕಡು ಒರಟ-ಕಟುಕ-ತಿರುಪ್ತಿ-ವೆಂಕ್ಟನ ಕೃತ್ತಿಮತೆಗಳ್ಗೆ
            ಮಧ್ಯಸ್ಥ-ಗೋವಿಂದ-ಪಾದಾರವಿಂದನ ತಪ್ಹೆಜ್ಜೆಗಳ್ಗೆ
            ಮಡಕ್ಶಿರ-ವಣಕುದ್ರೆ-ಗೋಣ್ರಾಜನ ಒಣಮಾತ್ಗಳ್ಗೆ 
            ಸಂತ ಏಸುವಿಗೇ ಮಸಿಬಳ್ದ KGF & Kerala ಕಸಿನ್ಸಗಳ್ಗೆ
            stagnant-ಸ್ಟೆನೊ-ಸತ್ಯನ ನಯವಂಚನಾ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳ್ಗೆ
            ‘ಸತ್ಯವೇ-ನಮ್ದೇವ್ರು’-ವೇಶ-ಕೇಶ-ನವನೀತ- ಸವಿನುಡಿಗಳ್ಗೆ
            ಖಂಡಿತಾ-100%-ನಂಬಿಯೇಬಿಟ್ಟ ಆ ಕೆಟ್ಟ-ಗಳಿಗೆಗಳ್ಗೆ

           ಎಲ್ಲರ್ನು ಗೆದ್ದಾ-collars up-ಆತ್ಮಾನಂದ ಭಾವನೆಗಳ್ಗೆ
           ಕಡೆಗೂ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಂಡೇ-ಬಿಟ್ಟ ಕರ್ಬೆಕ್ಕುಗಳಾ ಕು-ಕ್ಷಣಗಳ್ಗೆ 
           ಎಲ್ಲೂ ಎಂದೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ರಾಗ್ದಿದ್ದ honest  ಸನ್ನಡ್ತೆಗಳ್ಗೆ 
           ಸತ್ತಿದ್ರೂ ಮರೆತ್ರೂ ಇನ್ನೂ burial ಆಗದೆಲ್ಲಾ-ಗಳಿಗೆಗಳ್ಗೆ
           ‘trust-me’/’ದೇವ್ರಾಣೆ’/ಇತ್ಯಾದಿ grand ಶೋ-ಗಳ್ಗೆ
           “ಉರೀತಿರೋ ಸೂರ್ಯನ ಪಾದದಾಣೆಗೆ”-ಎಲ್ಲಾಣೆಗಳ್ಗೆ
           ಎಂದೋ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್-big bye-ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ
           ಉಸಿರ್ಕೆಡಿಸೋ-ಕೆಟ್ಧೂಳು ಝೂಡ್ಸಾಸ್ಕಿದ್ಹಾಗೆ
           ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದೆಂದೂ ವಾಪ್ಸಾಗದ್ಹಂಗೆ
           “ನಮಸ್ಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಇನ್ಬರ್ಬೇಡಿ ಈ-ಕಡ್ಗೆ
           ಮರೆತ್ಬಿಟ್ರಾ, ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ಬೆಳ್ಬೆಳಿಗ್ಗೇ?”
           ಏನೂ ಎಂಥದ್ದೂ ಯಾವ್ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲ ಈಗ್ನಮ್ಮೊಳ್ಗೆ‌
           ಸಂಪೂರ್ಣ-ಋಣಮುಕ್ತನಾನ್ ಯಾವ್ದೋಗಳ್ಗೆ
           ಸಾವಿಗ್ಮುಂಚೇನೆ-ಸ್ನಾನವು, ಸೂತಕವಿನ್ಯಾರಿಗೆ ?
           ನಿಜ ಬದುಕು ಸದಾ ಹರಿಯೋ ನೀರು-ನಿಲ್ಲದೇನೆ
           you can’t step into the same river again
           ಈಗ್ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದ್ನದಿ, next ಮುಟ್ಟಿದ್ದುಬೇರೇನೆ
           ಮೊದಲ್ಮುಟ್ದೊನು ಆಮೇಲಿನವ್ನು ಬೇರ್ಬೇರೇನೆ
           ಮೊದಲ್ಮುಟ್ಟಿದ್ನದೀ ಹರಿದ್ಹೋಗಿರತ್ತೆ-ಹಾಗೇ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ
           ಮೊದಲ್ಮುಟ್ದೋನು ಈಗ ‘ನೀರ’- ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದೋನು‌.

           ಹುಟ್ಟು, integration : death, ವಿಘಟನೆ, ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ವೆ
           ಹುಟ್ಟಿಗ್ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾವಿನ್ನಂತರ-ಇಲ್ಲ, ನಿಜ ಅಲ್ವೆ
           ಎರಡು “ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ” ನಡುವೆ, ಯಾಕ್ಬೇಕು ತಕರಾರ್ಗಳು
           “ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹರೀತಾಯಿರತ್ತೆ”-ಎಷ್ಟೇ ಏನೇಯಿದ್ರು ಗೋಳ್ಗಳು
           ನಾವೆಲ್ಲ mere thoughts, memories ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ರಿ
           ಅದ್ರಲ್ಯಾಕೆ  ಹಿಡ್ಕೋತೀರಿ ಒಂದೋಂದ್ಬಾವುಟ, ಸರಿ-ಏನ್ರಿ
           ಯಾರೋ ಬರೆದ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊದ್ಪಾತ್ರಾರಿ
           ಕೆಟ್ನಾಟ್ಕ- ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ/ಒಳ್ಳೆ ನಾಟ್ಕ- ಕೆಟ್ಪಾತ್ರ–ಬದ್ಕಷ್ಟೇರಿ

   ಈ ಮಹಿಮರು  ಈ ಮುಂಚೆ  ಹೀಂಗೆ ಗುರ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ
           ಇನ್ಮುಂದೆಯಂತೂ ಕಡಾ-ಖಂಡಿತಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಾ
           ಇವರ್ಜತೆ  ಅದು-ಇದು-ಯಾವ್ದೂ ಬದ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ
           ಯಾರ್ಗೂ ಒಂಥರ ಅದ್ಸಂಬಂಧ್ವೆ ಅನ್ಸಿರಲಿಲ್ಲಾ
           ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು ಬೆಳ್ದಿದ್ದು ಅರಳಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾನೆ-ಅಲ್ಲಾ
           ಕಲಿತಿದ್ದು, ಕಲಿಸಿದ್ದು, ಉಳ್ಸಿದ್ದು, ಕಳ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಬರ್ದಂಗೈತೆ
           ಇಡೀ ಸರ್ಕಸ್ ನಾನ್ಗೆದ್ದಾಗ ಉರಿ-ಉರಿದೋದಂಗೈತೆ
           ನಾನಿಲ್ದಾಗ  ಕದ್ದು-ಮುಚ್ಚಿ  ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸಿಹಿಹಂಚ್ದಂಗೈತೆ

           ಆಯ್ತು ಸಾರ್- ಅವಬಾ೯ಳು ಅವರ ಹಾಗೇ 
           ಸರಿಯೇ- ನನ್ನ ಬಾಳು ನನ್ನ ಹಾಗೆ, ಅದ್ಹಿಂಗೇ
           ಖಂಡಿತಾ- ಅವರೆಂದೂ  ನನ್ಹಾಂಗೀರದ್ಬೇಡ
           ನಿಜಕ್ಕೂ- ನಾನಿದ್ಹಾಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡ
‌           ಯಾರೇ ಒಪ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ- ಇದೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ-ಪಾಡು
           ಕೇಳಿ- ಹಾಡೇಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂದೇ-ಧ್ವನೀಲಿ-ನನ್ಹಾಡು
           ಯಾಕ್ಬೇಕು ? ಬೇಡ.  ಬೇರೇವ್ರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ
           ಖಂಡಿತಾ, ಇದ್ಮುಗಿದ್ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಸ್ರು-ಉಳಿಸ್ಕೋಡ್ಹಾಗೆ

   ✍️ಶ್ರೇಯಸ್ ಪರಿಚರಣ್