ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಷತ್(ರಿ) ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ 💐 ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ 💐 ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ದಿನಾಂಕ:14/11/2021. ಸಮಯ: ಸಂಜೆ:5:00 ಗಂಟೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiMGRjZmEtYWY2Zi00OTk2LWI3MjYtNzc2ZmRkMzI1MTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223ae77de-8d59-4d12-ada0-245ed7c1dfc4%22%2c%22Oid%22%3a%2206e08ab6-875e-4be0-bf85-9d55d5b41966%22%2c%22MessageId%22%3a%220%22%7d

Tap on the link or paste it in a browser to join.