ಘಾಢ ಮೌನದೊಳಗೆ
       ಮಾತು ಮಿಸುಕಾಡಿದಾಗ,,,
       ಅದ್ರಶ್ಯದಲ್ಲಿ,ದ್ರಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
                        ತಡಕಾಡಿದಾಗ,,,,
       ದುಃಖದಲ್ಲಿ,ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ
                      ಮಿಡುಕಾಡುವಾಗ,,,,
       ನೋವಿನಲ್ಲಿ,ನಲಿವು
                      ನರಳಿದಾಗ,,,,,
       ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ,ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ
                   ಪರದಾಡುವಾಗ,,,,-
       ಹುಟ್ಟಿದ ಕವಿತೆ
       ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವದಿಲ್ಲ.
       ನಿತ್ಯಸಾಯುವ –
       ಹಗಲಿನಂತೆ
       ಮತ್ತೆ,ಮತ್ತೆಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ-
       ನಾನಳಿದರೂ
               ಉಳಿಯುವ
                 ‘ನನ್ನಂತೆ’                       

ಅಬ್ಳಿ ಹೆಗಡೆ, ಹೊನ್ನಾವರ