ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ನಾಡಿಗ್ ಕನ್ನಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಕವಿ. ಭಾಷೆ -ಭಾವಗಳ ಸುಮಧುರ ಮಿಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊತ್ತ ಈ ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ.

ವೃಷಭಾಚಲದ ಕನಸು, ಭವದ ಹಕ್ಕಿ, ವಿರಕ್ತರ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಹಣತೆ, ಅಲೆ ತಾಕಿದರೆ ದಡ, ಅವನ ಕರವಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದವು ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು.

ಅವರು ಬರೆದ ಬಹು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕವನ ಅವನ ಕರವಸ್ತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ.

His Handkerchief


He became a saint
To let out the falseness of bazaar,
Sitting under a breaking bough
He grew meditation.
Hanging a board that said,
“Tear is wiped here”,
He sat and kept smile for sale.
All those visited poured
Their agonies on him.
His heart is a hot furnace,
Sometimes the lake of moonlight,
For, he has lost his days and nights.
Either by immersing the heap of pains
Into the lake or burning in furnace,
He dried and levigated them,
And drank it.

He sat and became a saint
To solve the falseness of the bazaar.
Spreading the happiness
He became alone.

His kerchief’s vivid designs
Have melted and only tear is stuck.
Wiping the eyes and extending the solace
Of those arrived and departed,
Those sat before him or stood with a desire,
He buried his pains under the board
That said,
“For all the pains medicine is available here.”
The kerchief that never dries
Is as wide as sky now
Ah!
Look, how beautifully he acts
And hides his tears saying,
“There is litter in the eyes.”
And again spreads the same pure heart.

Now his kerchief has no space for his tears.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ: ವಾಸುದೇವ ನಾಡಿಗ್
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನು:ಕವಿತಾ ಹೆಗಡೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ