ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ- ವಿಖ್ಯಾತ ಕವಿ

ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ವಿಚಾರಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಅಜರಾಮರನನ್ನಾ ಗಿಸಿದೆ.ಅವನ ಅತಿಪ್ರಸಿದ್ದ  Stopping  by Woods on a Snowy Evening  ಕವನದ  ಭಾವಾನು ವಾದ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ.. 


ಜನನ : 26 March 1874, San Francisco, US

ಮರಣ : 29 January 1963, Boston, USA.

  ಕಾನನದ‌ ಹಿಮಪಾತದ ಸಂಜೆಯಲಿ

ಇದಾರ ಕಾನವೆಂಬುದ ನಾನು  ಬಲ್ಲೆ
ಇರುವುದವನ ಮನೆ ಸನಿಹದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ
ಅವ ತಿಳಿಯ ಅವನ ಕಾನನದಿ  ಹಿಮಪಾತ
ಅಗುವುದ ನೋಡಲಿಕೆ ನಾ ನಿಂತಿರುವಿನಿಲ್ಲೆ

ನನ್ನ ಎಳೆಹಯವಿಹನು ಸೋಜಿಗವ ಪಡುತ
ತೋಟದ ಮನೆಯಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುದೇಕೆ ಎನುತ
ಮಂಜುಮುಸುಕಿದ ಕಾಡು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಕೆರೆ ರಾತ್ರಿಯಿದು  ವರುಷದಲೆ ಅಂಧಕಾರಭರಿತ

ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಾಡುತಿರೆ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಏನದು ಎನಗಾದ ತೊಂದರೆ
ಸುಯ್ವ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮದ ಪತನ ಕೇಳದಾಗಿದೆ  ಇಲ್ಲಾವುದೇ ಶಬುದ ಬೇರೆ

ಮನೋಹರವಿಹುದು ಈ ದಟ್ಟ ಕರಿ ಕಾನನ
ಆದರೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ ನಾ ನೀಡಿರುವ ವಚನ
ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ ಮೈಲಿಗಳ ನಾ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ
ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ ಮೈಲಿಗಳ ನಾ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ.
                  


Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.
His  house  is  in the  village though;
He will not seeme stopping here To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness  bells a shake 
To ask if there is some mistake. The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep.

                       🔆🔆🔆

✍️ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ:ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:ಕವಿತಾ ಹೆಗಡೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ