ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಬರಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ,
ಅವನು ಅನುಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ
ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತ ರನ್ನ

ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಬರಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ,
ತಮ್ಮನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಇಡೇರಿಸುವ ಜೀವ
ಅಪ್ಪನಂತೆ ಹೆಗಲೇರಿಸಿ ಜಗವ ತೋರಿಸುವ ಜೀವ
ಮನೆಗೆ ಕಷ್ಟಬರದಂತೆ ದುಡಿದು ಸಾಕುವ ದೇವ

ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಬರಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ,
ಕುಟುಂಬವೆಂಬ ರಥ ಎಳೆಯುವ ಸಾರಥಿ
ತನ್ನ ಬಾಳ ಸವೆಸಿ ಬೆಳಕ ನೀಡುವ ಪಣತಿ
ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರು ಕಡಿಮೆಯಾಗದು ಸ್ಪೂರ್ತಿ

ಅಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಬರಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ,
ಒಂಟಿತನದಲ್ಲೇನಿದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದವನು
ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದವನು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಅಣ್ಣ
ಇಂಥ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾ ಧನ್ಯ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುವೆ ಇವ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ
ಎಂದು ಹೆಳುತ್ತಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಈ ಕವನ.

          🔆🔆🔆

✍🏻 ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಂಗನ್ನವರ
ಪ್ರ.ದ.ಸ (ಸ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ ಯರಗಟ್ಟಿ)
ಜಿ.ಬೆಳಗಾವಿ.