ಈ ಲೋಕವೇ ನಾಟಕರಂಗ
ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು
ಬರಿಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು;
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವೆ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನಗಳು
ಮತ್ತು ಆಗಮನಗಳು,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ
ನಿರ್ವಹಿಸುವನು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳ,
ಅವನ ಪಾತ್ರಕಿವೆ ಸಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು.

ಮೊದಲು ದಾದಿಯ ತೋಳಲಿ
ಅಳುವ ಮತ್ತು ಕಾರುವ ಶಿಶು.

ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಚೀಲದೊಂದಿಗೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತ,
ಮುಂಜಾವಿನಲಿ ಹೊಳೆವ ಮುಖವಿದ್ದರೂ,
ಒಲ್ಲದ ಮನದಿ ಬಸವನ ಹುಳುವಿನಂತೆ
ತೆವಳುವ ಶಾಲೆಯ ಹುಡುಗ.

ನಂತರದಲಿ ಕುಲುಮೆಯಂತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಡುವ
ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಚೆಲುವ ವರ್ಣಿಸುವ
ವಿಷಾದಗೀತೆಗಳ ಹಾಡುವ ಪ್ರೇಮಿ.

ಬಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ವಚನಗಳ ಚಿರತೆ ಗಡ್ಡದ,
ಗೌರವಕಾಗಿ ಅಸೂಯೆಪಡುವ,
ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವ,
ಫಿರಂಗಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ
ನಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಸೈನಿಕ.

ನಂತರ ಕೋಳಿಮಾಂಸದಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯ,
ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗೊಪ್ಪುವ ಗಡ್ಡದ,
ಆಧುನಿಕ ನಿದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಪರಿಣತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ
ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವನು.

ಆರನೆಯ ಹಂತದಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗುವನು;
ಸೊರಗಿ ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಮುದಿ ಕೋಡಂಗಿ,
ಮೇಲೇರಿಸುವ ಕನ್ನಡಕ ಬದಿಗೆ ಜೋಳಿಗೆ,
ಸಡಿಲಾದ ಪ್ರಾಯಕಾಲದ ಪಾಯಜಾಮ
ಕೃಶಕಾಲುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೆನಿಸುವುದು,
ಅವನ ಗಡಸು ದನಿ ಮಗುವಿನ ಕೀರಲಿನಂತಾಗಿ
ಮಾತು ಸಿಳ್ಳೆಯಂತಾಗಿ ಬಿಡುವುದು.

ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳ
ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದು
ಎರಡನೆಯ ಬಾಲಿಶತನದಿ ಮತ್ತು ತೀರ ಮರೆಗುಳಿತನದಿ;
ಹಲ್ಲಿರದೆ, ಕಣ್ಣಿರದೆ, ರುಚಿಯಿರದೆ, ಏನೇನೂ ಇರದೆ.

The Seven Ages of Man

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first, the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms.
Then the whining schoolboy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank, and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

             🔆🔆🔆

✍️ಆಂಗ್ಲ ಮೂಲ:ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕವಿತಾ ಹೆಗಡೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ